OPAC Externo - BIZKAIA

 

BURCKHARDT, Titus  

    Chartres y el nacimiento de la catedral / Titus Burckhardt. —  Palma de Mallorca : Olañeta, 1999. —  201 p. : il., plan. ; 21 cm. — ( Medievalia ; 10)
    ISBN 84-7651-770-X
   1. Arquitectura gótica - Francia. 2. Catedrales - Catedral de Chartres, Francia
72.033.5

RegistroSignaturaLugarPrestar
BI11900DC130-72.033.5 BURBizkaiaDisponible